دوره آموزش فنون ترجمه در کرمان

 

در این دوره با فنون ترجمه از پایه آشنا خواهید شد. همچنین با ابزارها و نرم افزارهای کمک ترجمه نیز آشنایی پیدا خواهید کرد.